OTR - CUSTOMER FEEDBACK

  Bạn cảm thấy thế nào về buổi tối hôm nay?
  How do you feel tonight?  Đánh giá về trải nghiệm của bạn ngày hôm nay
  Can you rate your experience today?  Bạn có ý kiến gì để cải thiện On The Rocks
  Do you have any ideas to improve On The Rocks?


   Bạn cảm thấy thế nào về buổi tối hôm nay?
   How do you feel tonight?   Đánh giá về trải nghiệm của bạn ngày hôm nay
   Can you rate your experience today?   Bạn có ý kiến gì để cải thiện On The Rocks
   Do you have any ideas to improve On The Rocks?